Tư tưởng của Người mãi soi đường chúng ta đi

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng nhân dân. Người là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác, dân tộc ta đã tự giải phóng mình và giành độc lập, thống nhất non sông, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, dưới thời đại Hồ Chí Minh, Đảng ta đã quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc đưa đất nước không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ý Đảng hợp lòng dân góp phần tạo thế và lực cho đất nước vững bước đi lên.

Cả cuộc đời 79 mùa Xuân vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu – đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng ta cũng đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Sinh thời, Bác Hồ dành tình cảm đặc biệt cho Thái Bình với 5 lần Người về thăm. Trong những bước phát triển đi lên của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình như luôn thấy Bác cùng hiện diện. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn hướng về Bác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với tất cả tình cảm thiêng liêng để “…làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Năm nay, kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác cũng đúng vào dịp cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, chúng ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, nhất là thấm nhuần tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng, về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; về tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020, tạo tiền đề thắng lợi cho giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.

Thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu, mà hơn lúc nào hết phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học và làm theo Bác, phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân, xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng xây dựng  quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và tươi đẹp như di nguyện của Bác Hồ muôn vàn kính yêu!