TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 1+1

Căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/TĐTN-TCKT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Cần Thơ về triển khai thực hiện “Chủ trương 1+ 1” tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019 – 2022.

Căn cứ kế hoạch số 06 KH/ĐTN ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ban chấp hành Đoàn trường về việc triển khai chủ trương 1+1 tại đơn vị Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ giai đoạn 2019-2022. Ban chấp hành Đoàn trường báo cáo việc thực hiện chủ trường 1+1 năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

  1. Đặc điểm tình hình:

Đến tháng 07 năm 2020 trường có 4014 sinh viên; có 1953 Đoàn viên và 2714 Hội viên tỉ lệ tập hợp thanh niên đạt 67%.

Đoàn trường có 06 đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường và 112 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.

Ban chấp hành Đoàn trường có 27 thành viên, độ tuổi trung bình là 23 tuổi.

  1. Nội dung đạt được:

Sau khi triển khai hướng dẫn số 32 HD/TĐTN-TCKT và kế hoạch số 06 KH/DTDN của Ban chấp hành Đoàn trường nhận thấy rằng:

  • Đoàn viên có quan tâm đến Chủ trương 1+1 tuy nhiên mức độ quan tâm chưa cao
  • Đoàn viên thanh niên trường còn chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, hình thức triển khai của chủ trương 1+1
  • Tỉ lệ Đoàn kết tập hợp thanh niên còn thấp, chủ yếu tập hợp, tham gia các hoạt động theo điều động từ Đoàn trường, nhà trường.
  • Ban chấp hành đoàn trường chưa có công cụ kiểm tra, giám sát, đánh giá cách triển khai chủ trường phù hợp.

Một số hình ảnh minh chứng: