Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm tháng 03

BÁO CÁO

Việc chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm tháng 03

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021.

Căn cứ tình hình thực tế;

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ báo cáo tình hình cụ thể như sau:

+ Số chi Đoàn tổ chức sinh hoạt chi Đoàn định kỳ là 109/109 chi đoàn (100%)

+ Các chi Đoàn sinh hoạt theo chủ điểm được Hướng dẫn từ Đoàn trường. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/3/2021).

+ Đoàn viên, thanh niên khi tham gia sinh hoạt đã phát biểu tích cực, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị.

+ Đánh giá chung Việc sinh hoạt chi Đoàn theo chủ điểm đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên.

+ Các chi Đoàn được đánh giá Tốt về việc tổ chức sinh hoạt chi Đoàn theo chủ điểm

Trên đây là Báo cáo về việc chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ điểm