Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9