THÔNG BÁO Kết quả công tác giám sát chuyên đề của Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường CĐN Cần Thơ;

Căn cứ Hướng dẫn số 47-HD/UBKTTĐ, ngày 26/2/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, năm 2021.

Căn cứ kế hoạch số 41-KH/ĐTN ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban thường vụ Đoàn Trường CĐN Cần Thơ.

Ban thường vụ Đoàn trường CĐN Cần Thơ xin báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác giám sát chuyên đề cụ thể như sau:

  1. Thành phần

 * Thành phần Đoàn giám sát:

  • Đ/c Huỳnh Anh – Phó Bí thư Đoàn trường
  • Đ/c Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Phó bí thư Đoàn trường
  • Đ/c Lê Thành Đạt – Chánh văn phòng Đoàn trường

* Thành phần tiếp Đoàn kiểm tra:

  • Ban thường vụ Đoàn Khoa Điện tử
  1. Nội dung giám sát

* Nội dung:

Giám sát Đoàn Khoa Điện tử trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn; việc chấp hành Điều lệ và các quy định của tổ chức Đoàn

* Đơn vị được giám sát: Đoàn Khoa Điện tử

* Thời gian: ngày 01 tháng 04 năm 2021

  1. Kết Luận

  – Đoàn Khoa Điện tử thực hiện đúng chức năng và quyền hạn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn.

– Việc chấp hành Điều lệ và các quy định của tổ chức Đoàn được Đoàn Khoa Điện tử chấp hànhnghiêm.

  Qua công tác Giám sát Đoàn Khoa Điện tử, Đoàn giám sát không phát hiện sai phạm. Trên đây là Thông báo Kết quả sau giám sát chuyên đề của Ban thường vụ Đoàn trường CĐ nghề Cần Thơ.

Một số hình ảnh của buổi làm việc: