Thông báo kết luận kiểm tra giám sát chuyên đề của UBKT trường

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn trường CĐN Cần Thơ;

Căn cứ Hướng dẫn số 47-HD/UBKTTĐ, ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, năm 2021.

Căn cứ kế hoạch số 42-KH/UBKT ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 của Uỷ ban kiểm tra Đoàn trường.

Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ xin thông báo kết quả công tác kiểm tra Ban chấp hành Đoàn khoa Điện cụ thể như sau:

1. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

1.1. Nội dung:

+ Kiểm tra việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

+ Kiểm tra việc triển khai đề án phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên (theo Quyết định số 135-QĐ/TWĐTN-BTG, ngày 09/11/2018 của Trung ương Đoàn về việc ban hành Đề án “Phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022”)

1.2. Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 04 năm 2021

1.3. Địa điểm, thành phần:

*Đơn vị tiếp Đoàn kiểm tra: Bí thư Đoàn Khoa Điện, đại biện BCH Đoàn Khoa Điện

* Thành phần đoàn kiểm tra:

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

+ Đ/c Đoàn Văn Lịnh – Uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra

+ Đ/c Ngô Minh Nhựt – Uỷ viên BCH Đoàn trường

2. Kết quả

  – Ban chấp hành Đoàn khoa Điện có xây dựng kế hoạch và đã tuyên truyền, thông tin về nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua các buổi họp Ban chấp hành Đoàn khoa Điện và sinh hoạt của 10 chi đoàn trực thuộc. Có báo cáo kết quả thực hiện.

– Ban chấp hành Đoàn khoa Điện đã tích cực tuyên truyền về  ý nghĩa ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến toàn thể các chi Đoàn trực thuộc. (có 10/10 chi Đoàn tham gia chiếm 100%).

– Đoàn Đoàn khoa Điện đã phối hợp Đoàn trường triển khai các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021).

– Đoàn Khoa Điện có ban hành kế hoạch số 12 KH/ĐKĐ ngày 17/03/2021 về việc thực hiện triển khai đề án phòng, chống ma tuý trong ĐVTN Đoàn khoa Điện năm học 2020-2021. Đoàn khoa Điện có thực hiện triển khai kế hoạch cho ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn, có thực hiện các panô, áp phích tuyên truyền về việc phòng, chống ma tuý trong ĐVTN đoàn khoa; có cử đồng chí Phó Bí thư Đoàn khoa phụ trách theo dõi, nhắc nhở các BCH Chi đoàn thực hiện theo dõi ĐVTN tại Chi đoàn và báo cáo về Đoàn khoa khi phát hiện ĐVTN có sử dụng, buôn bán ma tuý và các chất gây nghiện khác…

Qua công tác kiểm tra tại Đoàn khoa Điện, đoàn kiểm tra kết luận BCH Đoàn khoa Điện thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn được giao.

Trên đây là thông báo Kết quả sau kiểm tra, giám sát định kỳ của Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.