Tháng Tám – Tháng của niềm tự hào dân tộc

Tháng Tám – Tháng của niềm tự hào dân tộc 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019).
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng thắng lợi của Việt Minh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn. Kết quả chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.