Sôi nổi góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022-2024