Sinh hoạt lệ chi Đoàn tại Đoàn bộ trường Cao đẳng nghề Cần Thơ