SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuyên truyền cho ĐVTN về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết của Đoàn các cấp, thông tin hoạt động của Đoàn trường – Hội sinh viên trường trong năm học 2019-2020.

Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, chương trình đào tạo, các quy chế, quy định về HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và của nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

Buổi sinh hoạt phải truyền đạt được đầy đủ nội dung thiết yếu, quan trọng, hình thức lôi cuốn, hấp dẫn.

Đoàn viên thanh niên đã được học tập:

STT

Nội dung sinh hoạt

Phụ trách

1

Nghị quyết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2022.

Nguyễn Trọng Hiếu

2

Nghị quyết Đoàn TNCS Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022

Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

3

Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Huỳnh Anh

4

Các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên Thanh niên

Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

5

Hoạt động Đoàn – Hội trong năm học

Huỳnh Anh

Bài học kinh nghiệm:

Qua quá trình tổ chức các buổi sinh hoạt Ban chấp hành đoàn trường nhận thấy rằng đa số ĐVTN tham gia hoạt động sinh hoạt theo đúng kế hoạch đề ra, tỉ lệ Đoàn viên đạt 100% tuy nhiên còn một bộ phận các bạn thanh niên còn vắng trong các buổi sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt còn khô khan, chưa thu hút, hấp dẫn. Qua hoạt động lần này Ban chấp hành đoàn tường sẽ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để việc triển khai trong các lần sinh hoạt sau được tốt hơn.