Ra mắt mô hình “Đội thanh niên tự quản về phòng chống ma túy trong nhà trường”

Đoàn trường thực hiện hoạt động ra mắt mô hình “Đội thanh niên tự quản về phòng chống ma túy trong nhà trường” với 10 thành viên. Mô hình sẽ thực hiện các buổi tuyên truyền, thực hiện các poster, áp phích tuyên truyền phòng chống ma úy, phòng chống HIV/AIDS và một số hoạt động khác có liên quan đến phòng chống ma túy, thuốc lá trong học đường. Lễ ra mắt thực hiện ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại hội trường H1