Rạng ngời Việt Nam

Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Việt Nam và chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp Chủ đề “Rạng ngời Việt Nam”

Tải về Kế hoạch tại đây