Những bộ phim tài liệu về Hồ Chí Minh

Phim tư liệu “Thầu Chín ở Xiêm”

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – Chân dung một con người
(Nguồn: Viện phim Quốc gia)
Phim tài liệu: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
(Nguồn: Viện phim Quốc gia)