Nguyện mãi đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Người đã trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đem lại tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho dân tộc Việt Nam và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất đặc biệt, gắn với 2 sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, đó là: 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) và trong không khí vô cùng phấn khởi trước thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thấu suốt tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng, khắc sâu ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cống hiến vĩ đại của Người, trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đất nước, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nô nức, phấn khởi, tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông – bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng ta trong sạch, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Người từng nói: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh, biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó… Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri”.

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện mãi đi theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thấm nhuần tư tưởng của Bác kính yêu, cùng với cử tri cả nước, mỗi cử tri Thái Bình phát huy cao nhất ý thức, trách nhiệm công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Với lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.