Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cho Bí thư Đoàn cơ sở sau Đại hội