Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát… cho cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở