Kết quả lớp cảm tình Đoàn đợt I tháng 12 năm học 2017 – 2018