Kế hoạch: Tập huấn Bí thư Chi đoàn năm học 2017-2018