[Kế Hoạch] Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Học kỳ II năm học 2016-2017