Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”