Học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên

BÁO CÁO

Về hình thức tổ chức và học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021.

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐTN-BTG ngày 29/1/2021 của Ban Thường vụ Đoàn trường về hình thức tổ chức và học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên;

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ báo cáo tình hình cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian: tổ chức trong tháng 02 và tháng 03 năm 2021
  2. Địa điểm: các dãy nhà học trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

II. NỘI DUNG

  1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trường
  2. Số lượng tham dự: 782 Cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên trường
  3. Nội dung triển khai thực hiện: Ban chấp hành Đoàn trường thực hiện xây dựng bộ tài liệu triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
  • Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.
  • Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Trên đây là Báo cáo về Về việc cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.