Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, Triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020

Ngày 12 tháng 04 năm 2021 – Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã thực hiện tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020 cho Đoàn viên thanh niên trường:

Buổi tuyên truyền Đoàn trường đã thực hiện giới thiệu cho Đoàn viên được biết Những điểm mới cơ bản của Luật Thanh niên 2020 đó là:

Thứ nhất, quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên:

Luật Thanh niên năm 2020 không quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên các lĩnh vực cơ bản như Luật Thanh niên năm 2005 mà quy định thành 01 Điều chung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên (Điều 4). Đồng thời, quy định tại Chương II về trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, gia đình, xã hội và bản thân thanh niên để làm cơ sở pháp lý định hướng cho thanh niên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu nâng cao trách nhiệm đối với dân tộc, đất nước, xã hội, gia đình và đối với chính bản thân mình.

Thứ hai, quy định cụ thể nguồn lực thực hiện chính sách Nhà nước đối với thanh niên:

Trên cơ sở tiếp thu những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, Luật Thanh niên năm 2020 quy định Nhà nước bảo đảm nguồn lực để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật (Điều 6). Nguồn tài chính bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách Nhà nước; các khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và khoản đóng góp. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền bố trí đủ nguồn nhân lực cũng như nguồn kinh phí triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời gian tới.

Thứ ba, bổ sung quy định về Tháng Thanh niên:

Khoản 1 Điều 9 Luật Thanh niên năm 2020 quy định tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên. Việc tổ chức Tháng Thanh niên đã tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh quan trọng của thanh niên, trách nhiệm của toàn xã hội đối với thanh niên và trách nhiệm của thanh niên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây cũng là tháng để thanh niên cả nước thi đua, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xung kích, tình nguyện, thực hiện các chương trình tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào hoạt động của thanh niên trong năm.

Thứ tư, bổ sung quy định về đối thoại thanh niên:

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Luật Thanh niên năm 2020 quy định tại Điều 10 về đối thoại với thanh niên. Theo đó, định kỳ người đứng đầu chính quyền các cấp có trách nhiệm trực tiếp đối thoại với thanh niên nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên.

Thứ năm, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên:

Luật Thanh niên năm 2020 đã tách các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên thành một chương riêng, được thiết kế theo hướng vừa quy định chính sách khung vừa quy định chính sách cụ thể, có tính chất định hướng trên các lĩnh vực gần với thanh niên như học tập và nghiên cứu khoa học; về lao động, việc làm; về khởi nghiệp; về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; về văn hóa, thể dục, thể thao, về bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể, thanh niên xung phong; thanh niên tình nguyện; thanh niên có tài năng; thanh niên là người dân tộc thiểu số; thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi để hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhóm yếu thế phát triển và phát huy nhóm thanh niên tích cực, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi đối tượng thanh niên.

Thứ sáu, trách nhiệm của tổ chức thanh niên:

Kế thừa Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thanh niên năm 2020 quy định tại Chương IV về trách nhiệm của tổ chức thanh niên, trong đó, quy định vị trí, vai trò của tổ chức thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; đồng thời, quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên đối với thanh niên. Đặc biệt tại Điều 30 quy định chính sách của Nhà nước đối với tổ chức thanh niên để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các tổ chức thanh niên hoạt động.

Thứ bảy, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên.

Luật quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động an toàn, phát triển thể lực, trí tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam thành lập các tổ chức nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Ngoài ra, Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm lo, bảo đảm cho thanh niên được: học tập, phát triển tài năng, giáo dục, rèn luyện nhân cách, đạo đức, chăm sóc rèn luyện sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, lao động việc làm.

Thứ tám, cơ quan quản lý Nhà nước về thanh niên.

Luật Thanh niên năm 2020 quy định 08 nội dung quản lý Nhà nước về thanh niên; quy định trách nhiệm của Chính phủ trong thống nhất quản lý Nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của Bộ Nội vụ – cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên và việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên.