Hoàn thành Đại hội Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024