Hỗ trợ hoạt động giao lưu văn nghệ với Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ (E21)