Hiến máu tình nguyện – Đợt tháng 04 năm 2021

Link đăng ký: https://forms.gle/wbS2Cq2gwMGhZw6R6