Đoàn trường thực hiện Hội nghị thông tin các hoạt động đối ngoại của Việt Nam đầu năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 52 KH/ĐTN ngày 07 tháng 05 năm 2021 về việc thực hiện Hội nghị thông tin các hoạt động đối ngoại của Việt Nam đầu năm 2021 cho Cán bộ Đoàn trường của BCH Đoàn trường.

Đoàn trường đã thự hiện Hội nghị thông tin các hoạt động đối ngoại của Việt Nam đầu năm 2021 cho Cán bộ Đoàn trường cụ thể như sau:

Ngày 12 tháng 05 năm 2021 – Tại Văn phòng Đoàn trường;

Nội dung triển khai thực hiện:

Tuyên truyền về kết quả việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020; Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại.

Giới thiệu cổng thông tin đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai

Tuyên truyền định hướng cho cán bộ đoàn viề việc Tăng cường thông tin đối ngoại thông qua các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm báo chí; thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam; thông tin về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; thành tựu trong bảo vệ và bảo đảm quyền con người, trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc,… Tăng cường phối hợp, định hướng tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đồng thời nắm bắt thông tin dư luận trái chiều, sai sự thật, mang tính phiến diễn của những tổ chức, cá nhân chống phá Đảng, nhà nước…

Hội nghị đã diễn ra thành công, đồng chí Chủ toạ đã kết luận một số định hướng như sau:

  • Thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền trên website, mạng xã hội trường.
  • Thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền thông qua đội ngũ cán bộ Đoàn.
  • Thường xuyên cập nhật những thông tin về công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước để triển khai đến ĐVTN.