Theo chân Bác

Quê hương nghĩa trọng tình cao

Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, mặc dù bận trăm công, nghìn việc, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình, Bác Hồ vẫn dành tình cảm sâu nặng đối với tỉnh nhà Nghệ An. Sau hàng chục năm xa cách, ngày 14/6/1957, Chủ tịch …

Đọc tiếp »

Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban thường vụ các Đoàn khoa/TBM và các Chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung sau: 1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 02 chuyên đề bám sát Hướng …

Đọc tiếp »

Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban thường vụ các Đoàn khoa/TBM và các Chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung sau: 1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 02 chuyên đề bám sát Hướng …

Đọc tiếp »

Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội Người không dùng trực tiếp các khái niệm “suy thoái” tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống …

Đọc tiếp »

Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời

Bác Hồ, tấm gương học tập suốt đời Tự học tập và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Bác viết: “Lấy tự học làm cốt”. Ngày 21-7-1956, nói …

Đọc tiếp »

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – TẤM GƯƠNG VỀ NÊU GƯƠNG

Vấn đề nêu gương, noi gương đã trở thành truyền thống và phương thức lãnh đạo của Đảng mà Hồ Chí Minh là tiêu biểu. Người là tấm gương sống để cho toàn Đảng, toàn dân noi theo, quy tụ được mọi lực lượng, đoàn kết được toàn dân vượt …

Đọc tiếp »