PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊNNĂM HỌC 2019 – 2020