Chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban thường vụ các Đoàn khoa/TBM và các Chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung 02 chuyên đề bám sát Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG, ngày 28/03/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên”.
2. Chủ động lựa chọn hình thức học tập, tuyên truyền phù hợp với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau; đưa nội dung chuyên đề vào đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” gắn với các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Việc học tập phải đi đôi với làm theo Bác thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng tập thể, cá nhân, là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đoàn và đoàn viên hàng năm.
3. Các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, infographic… phục vụ việc học tập, tuyên truyền được Trung ương Đoàn xây dựng sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên cập nhật, đăng tải thông qua các trang mạng xã hội, website của Tỉnh đoàn hoặc Trung ương Đoàn. Đề nghị các đơn vị chủ động đăng tải và tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Nội dung chuyên đề: