Chính thức ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN các tỉnh, thành Đoàn năm 2016

Web.ĐTN: Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành Đoàn năm 2016 chính thức được ban hành gồm có: 6 tiêu chí, 35 nội dung đánh giá và tổng số điểm đạt tối đa là 400 điểm.
Nội dung cụ thể của Bộ tiêu chí năm 2016 gồm có:
– Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm: 07 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 76 điểm.
– Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm: 15 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 170 điểm.
– Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, gồm: 05 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 74 điểm.
– Tiêu chí 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, gồm: 03 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 30 điểm.
– Tiêu chí 5: Công tác quốc tế thanh niên, gồm: 02 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 20 điểm.
– Tiêu chí 6: Công tác kiểm tra, giám sát và thông tin báo cáo, gồm: 03 nội dung đánh giá; số điểm tối đa: 30 điểm.

 

Các tỉnh, thành Đoàn nghiên cứu hệ thống tiêu chí, nội dung đánh giá chất lượng hoạt động, xây dựng nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và lập kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí, nội dung đánh giá.
Trong đó, việc tổ chức trình tự đánh giá, bao gồm: Thành lập Hội đồng đánh giá và xây dựng kế hoạch đánh giá và triển khai quá trình tự đánh giá theo đúng quy trình hướng dẫn.
Các tỉnh, thành Đoàn tổng hợp kết quả tự đánh giá, tập hợp các tài liệu có liên quan và viết báo cáo gửi về Trung ương Đoàn (qua Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn) trước ngày 01/11/2016.

Bộ tiêu chí năm 2016 tại đây;
Hướng dẫn quy trình Bộ tiêu chí tại đây;
Các biểu mẫu gồm có: Mẫu 1– Viết báo cáo tự đánh giá; Mẫu 2 – Phiếu đánh giá; Mẫu 3 – Bảng tổng hợp điểm đánh giá của hội đồng.
doanthanhnien.vn