Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trường được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Căn cứ các kế hoạch:

Kế hoạch số: 03-KH/ĐTN-BTG ngày 22/1/2021 về việc học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đảng bộ trường và Chương trình hành động của Đoàn thanh niên cho cán bộ đoàn và Đoàn viên, thanh niên;

Kế hoạch số: 05-KH/ĐTN-BTG ngày 2/2/2021 về việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống dịch Covid-19 và Chương trình hành động của Đoàn trường đối với nghị quyết Đảng – Đoàn các cấp;

Kế hoạch số: 02-KH/ĐTN-BTG ngày 18/1/2021 về việc Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2025, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Kế hoạch số: 15-KH/ĐTN-BTG ngày 15/4/2021  nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã tổ chức cho ĐVTN được học tập các nghị quyết, chủ trương của các cấp bộ Đoàn, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình hành động của Đoàn trường với nghị quyết Đảng bộ trường… cụ thể như sau:

Đoàn trường đã triển khai thực hiện:

  • Học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đảng bộ trường và Chương trình hành động của Đoàn thanh niên cho cán bộ đoàn và Đoàn viên, thanh niên;
  • Tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống dịch Covid-19 và Chương trình hành động của Đoàn trường đối với nghị quyết Đảng – Đoàn các cấp;
  • Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2025, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
  • Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Thời gian: từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2021, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, cho ĐVTN học tập, tham gia các cuộc thi. Kết quả đạt được như sau:

Cán bộ Đoàn, Đoàn viên tham gia các hoạt động, học tập, quán triệt nghị quyết, chương trình qua kiểm đếm, báo cáo từ các Đoàn trực thuộc như sau:

  • Cán bộ Đoàn:         27/27     (100%)
  • Đoàn viên: 1635/1635     (100%)
  • Thanh niên: 1836/2287     (80,3%)

Đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đảng các cấp và tìm hiểu thân thế, sử nghiệp của Bác là hơn 3.000 lượt ĐVTN tham gia chiếm hơn 90% tổng số HSSV của toàn trường.

Một số hình ảnh: