Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

BÁO CÁO

Về việc cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021.

Căn cứ các kế hoạch:

Kế hoạch số: 03-KH/ĐTN-BTG ngày 22/1/2021 về việc học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đảng bộ trường và Chương trình hành động của Đoàn thanh niên cho cán bộ đoàn và Đoàn viên, thanh niên;

Kế hoạch số: 05-KH/ĐTN-BTG ngày 2/2/2021 về việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống dịch Covid-19 và Chương trình hành động của Đoàn trường đối với nghị quyết Đảng – Đoàn các cấp;

Kế hoạch số: 02-KH/ĐTN-BTG ngày 18/1/2021 về việc Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2025, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Kế hoạch số: 15-KH/ĐTN-BTG ngày 15/4/2021  nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ báo cáo tình hình cụ thể như sau:

 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
 2. Thời gian: từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2021
 3. Địa điểm: các dãy nhà học trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ
 4. NỘI DUNG
 5. Đối tượng được triển khai: cán bộ đoàn và Đoàn viên, thanh niên
 6. Số lượng tham dự:
 • Cán bộ Đoàn:         27/27     (100%)
 • Đoàn viên: 1635/1635     (100%)
 • Thanh niên: 1836/2287     (80,3%)
 1. Nội dung triển khai thực hiện:
 • Học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đảng bộ trường và Chương trình hành động của Đoàn thanh niên cho cán bộ đoàn và Đoàn viên, thanh niên;
 • Tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống dịch Covid-19 và Chương trình hành động của Đoàn trường đối với nghị quyết Đảng – Đoàn các cấp;
 • Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2025, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
 • Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Trên đây là Báo cáo về Về việc cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.