Bộ Inforgraphic tuyên truyền danh hiệu “Sinh Viên 5 tốt” cấp Trung ương

http://sinhvien.cdct.edu.vn/index.php/hoat-dong-hoi/309-bo-inforgraphic-tuyen-truyen-danh-hieu-sinh-vien-5-tot-cap-trung-uong