KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN KHÍCH ĐVTN THAM GIA NCKH NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động khuyến khích ĐVTN tham gia NCKH

Năm học 2019-2020

 1. Mục đích

Phát động và triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn  nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;

Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học; tự nghiên cứu cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu; tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu khoa học sinh viên có chất lượng tốt tham gia báo cáo đề tài NCKH các cấp.

Giúp ĐVTN phấn đấu trong học tập, hăng say nghiên cứu chế tạo, tạo tiền đề cho các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp sau này.

 1. Nội dung và tiến độ thực hiện
 2. Hoạt động chung

Đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia một trong những hoạt động sau:

 • Hỗ trợ giáo viên thực hiện các mô hình, sản phẩm dự thi trong các hội thi các cấp.
 • Nghiên cứu chế tạo các mô hình, máy công cụ, dụng cụ cải tiến phục vụ quá trình học tập, lao động, sản xuất.
 • Tham gia các cuộc thi về nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến các cấp.

Yêu cầu:

Mỗi đề tài có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

Đề tài nghiên cứu phải đảm bảo yêu cầu chưa công bố hoặc gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ.

Đề tài nghiên cứu trong năm học (2019-2020) không được trùng lặp với những công trình nghiên cứu khoa học mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.

 1. Lĩnh vực nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu có thể thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo và các lĩnh vực khoa học khác.

 1. Tiến độ thực hiện

Hoạt động này được khuyến khích thực hiện trong cả năm học 2019-2020 nhưng cần chú ý các mốc thời gian sau đây:

 • Tháng 09: nghiên cứu mô hình thiết bị đào tạo tự làm (hỗ trợ giáo viên)
 • Tháng 11: hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường
 • Tháng 03: tháng thanh niên
 • Tháng 06: Báo cáo hoạt động nghiên cứu Khoa học cấp trường.
 1. Đánh giá đề tài

Đề tài NCKH sinh viên được đánh giá theo các tiêu chí thang điểm như sau:

STT TIÊU CHÍ ĐIỂM TỐI ĐA
1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, lí do chọn đề tài 15
2 Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận 10
3 Mục tiêu đề tài 10
4 Phương pháp nghiên cứu 10
5 Nội dung khoa học 40
6 Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng 5
7 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5
8 Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước) 5
Tổng điểm 100
 1. Khen thưởng

Ban chấp hành Đoàn trường căn cứ Qui chế chi tiêu nội bộ của trường và quỹ Đoàn thực hiện đề xuất Khen thưởng thường xuyên hoặc khen thưởng đột xuất cho các đề tài nghiên cứu đạt giải các cuộc thi, hoặc có tính ứng dụng thực tế cao.

 1. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Đoàn kết – tập hợp thanh niên theo dõi, đề xuất các hoạt động, cuộc thi để triển khai kế hoạch này có hiệu quả;

Giao Văn phòng Đoàn trường tham mưu, đề xuất các kinh phí, phối hợp cùng Phòng NCKH và QHDN trong việc tổ chức các hoạt động phát động phong trào NCKH trong sinh viên trường.

Giao Ban chấp hành Đoàn trực thuộc triển khai kế hoạch này, có báo cáo đề xuất các ý tưởng nghiên cứu, chế tạo, sáng kiến cải tiến hay từ các Chi đoàn đến Đoàn trường để hỗ trợ ĐVTN thực hiện được ý tưởng. Ban chấp hành Chi đoàn triển khai kế hoạch này đến từng ĐVTN trường.

Trên đây là kế hoạch Triển khai các hoạt động khuyến khích ĐVTN tham gia NCKH năm học 2019-2020 của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG